TÄRKEÄÄ TIETOA JA RISKIVAROITUS

Tämän sivuston on laatinut Société Générale London Branch. Société Générale on ranskalainen luottolaitos (pankki), joka toimii pääasiallisesti Ranskan valvovan viranomaisen, Autorité de Contrôle Prudentiel, valvonnan alla. Société Générale kuuluu vain rajoitetusti Financial Conduct Authorityn ja Prudential Regulation Authorityn (Englannin rahoitusmarkkinavalvontaviranomaiset) sääntelyn piiriin. Saat meiltä pyynnöstä tarkempia tietoja siitä, miltä osin Financial Conduct Authorityn ja Prudential Regulation Authorityn sääntely soveltuu meihin.

Sijoittajan on syytä huomata, että tuotteet eivät kuulu minkään sijoittajan korvausjärjestelmän tai talletussuojajärjestelmän piiriin.

Sivustolla esitetty tieto on peräisin luotettavina pidetyistä lähteistä. Société Générale ei kuitenkaan voi taata tällaisen tiedon oikeellisuutta. Tämän materiaalin eteenpäin luovuttaminen, julkaiseminen tai jakaminen on kielletty. Tätä sivustoa ylläpitää Société Générale, 10 Bishops Square, Lontoo E16EG, Iso-Britannia.

Yleiset tiedot

Societe Generale laskee liikkeeseen Societe Generale Exchange Traded Products –pörssilistattuja tuotteita. Kaupankäynti tuotteilla tapahtuu välittäjän välityksellä.

Sijoittajia pyydetään tutustumaan sivuston “Koulutus” –osioon jossa keskeiset termit on selitetty sanastossa. Lisätietoja saa myös osoitteesta listedproducts.finland@sgcib.com tai numerosta 0800 917 639.

Monimutkaiset tuotteet

Tällä sivustolla kuvatut tuotteet on tarkoitettu ammattimaisille sijoittajille sekä sijoittajille, jolla on tarpeeksi kokemusta ja tietoa kyseisen kaltaisista monimutkaisista tuotteista ja hyvä ymmärrys arvopaperien kohde-etuuksista ja niiden ominaisuuksista. On tärkeää, että ymmärrät, että sijoittamalla näihin tuotteisiin voit menettää koko sijoitetun pääomasi. Sinun tulee varmistua siitä, että sijoitus sopii sinulle taloustilanteesi ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Suosittelemme, että ei-ammattimaiset sijoittajat kääntyvät asiantuntevan neuvonantajan puoleen ennen kuin sijoittavat tuotteisiin.  

Sivustolla käytetyt ikonit

Sivustolla käytetään seuraavia ikoneja kuvaamaan tärkeitä riskivaroituksia ja sijoitukseen liittyviä tärkeitä tietoja. Tiedot aukeavat liikuttamalla kursoria ikonin yläpuolella. Lue nämä tiedot ennen sijoituspäätöstä.

Käyttäjätieto – tietoa sivuston toiminnosta

Riskivaroitus – selostus tuotteen riskeistä

Verotustietoja – tietoja tuotteen verotuksesta

Soveltuvuus/Kohderyhmä – tuotteen kohderyhmä

1. SIJOITUSRISKIT

Tällä sivustolla kuvatut tuotteet eivät sovellu kaikille sijoittajille. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan. Sinun ei tule käydä kauppaa näillä tuotteilla, mikäli et tunne ja ymmärrä tuotteiden ominaisuuksia ja niitä riskejä, joita sijoitukseen tuotteisiin liittyy. Tuotteiden arvo voi nousta tai laskea. Tuotteiden arvo voi vaihdella voimakkaasti monista eri syistä, esimerkiksi johtuen muutoksista kohde-etuuksien arvoissa tai yleisessä korkotasossa.

Näissä käyttöehdoissa ja vastuun rajoituksissa ei käsitellä kaikkia sivustolla kuvattuihin liikkeeseenlaskettuihin tuotteisiin liittyviä olennaisia seikkoja tai riskejä. Sinun tulee perehtyä eri tuotteisiin liittyviin, alla lueteltuihin sekä muutoin tällä sivustolla kuvattuihin riskitekijöihin.

Ei-ammattimaisille asiakkaille tarkoitettu riskivaroitus

Suosittelemme, että käännyt asiantuntevan sijoitusneuvojan puoleen ennen kuin sijoitat tällä sivustolla kuvattuihin tuotteisiin.

A. Asianmukaisuustesti

Tuotteet ovat monimutkaisia sijoitustuotteita. Ennen sijoittamista tuotteeseen suosittelemme, että välittäjäsi tekee osaltasi soveltuvuustestin tuotteiden osalta.

B. Soveltuvuustesti

Soveltuvuustestin tarkoitus on määritellä mitkä tuotteet sopivat sijoittajan sijoitustavoitteisiin, mikä on sijoittajan sijoitusosaaminen ja riskinsietokyky, myös jos koko sijoitettu pääoma menetetään.

Antaessaan yksilöllistä sijoitusneuvontaa liittyen monimutkaisiin tuotteisiin, sijoitusneuvojan on tehtävä asiakkaalle soveltuvuustesti ja suositella vain sellaisia tuotteita, jotka ovat kyseiselle asiakkaalle sopivia. Société Générale ei tarjoa sijoitusneuvontaa.

Vastapuoliriski

Tällä sivustolla kuvattujen tuotteiden liikkeeseenlaskijana toimii SOCIETE GENERALE –konserniin kuuluvat Societe Generale, SG Issuer tai Société Générale Effekten GmbH. Jokaisen tuotteen liikkeeseenlaskijan tiedot löytyvät kyseisen tuotteen tuotesivulta. Mikäli Société Générale -konserniin kuuluva liikkeeseenlaskija ei kykene vastaamaan velvoitteistaan, sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Jälkimarkkinariskivaroitus

SG Option Europe, SG tai näiden sidonnaisyhtiöt toimivat ainoina SG Exchange Traded Products –pörssilistattujen tuotteiden markkinatakaajina. SG Option Europe, SG tai näiden sidonnaisyhtiöt pyrkivät tarjoamaan markkinatakausta tavanomaisissa markkinaolosuhteissa tarjoamalla tuotteista markkinahintaa ja varmistamalla vaihdantaa myynti ja ostotilanteissa ehtojen mukaisesti. SOCIETE GENERALE -konserniin kuuluvien yhtiöiden, markkinapaikkojen, tiedon tuottajien tai televiestintäyritysten teknisten ongelmien vuoksi toiminnassa saattaa kuitenkin esiintyä lyhyt- tai pitkäkestoisia katkoksia. Rajoitukset voivat myös johtua yritysten lehdistötiedotteiden julkaisemisesta tai tietojen hankkimiseen liittyvistä vaikeuksista.

Olemme pyrkineet kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, että tuotteiden arvot ovat aina saatavilla. Voi kuitenkin syntyä tilanteita, jotka ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella, ja joissa emme voi pitää näiden tuotteiden hintoja saatavilla, johtuen esimerkiksi tiedon tuottajan teknisistä ongelmista. Pyrimme kuitenkin tällaisissa tilanteissa tekemään kaiken voitavamme ongelman pikaiseksi ratkaisemiseksi.

SG Option Europe, SG tai näiden sidonnaisyhtiöt pyrkivät tarjoamaan markkinatakausta tavanomaisissa markkinaolosuhteissa.

Jälkimarkkinariskeistä johtuen voi tietyissä äärimmäisissä olosuhteissa olla vaikeaa tai mahdotonta myydä tiettyä tuotetta tai saada tuotteesta sellainen hintatarjous, joka ei olisi huomattavasti alhaisempi kuin mitä olet tuotteesta maksanut.

2. TUOTEKOHTAISET RISKIT

A. Unlimited Turbos –arvopaperit (sis. Minifutuurit)

 • Pääomariski: Sijoitettu pääoma voidaan menettää kokonaan. Pääoma ei kuulu minkään sijoittajan korvausjärjestelmän tai talletussuojajärjestelmän piiriin.
 • Vipuvaikutusriski: Vipuvaikutus voi vaikuttaa haitallisesti tuotteeseen. Sijoittaja voi menettää enemmän kuin sijoittaessaan suoraan kohde-etuuteen.
 • Kohde-etuusriski: Kohde-etuuden kehitys voi vaihdella, mikä saattaa johtaa suuriin positiivisiin tai negatiivisiin hintamuutoksiin.
 • Knock-out - riski: Jos kohde-etuuden hinta saavuttaa riskitason (Knock out Level), tuotteen kaupankäynti päättyy. Lunastusarvo voi olla pienempi kuin riskitason ja rahoitustason (Finance Level) erotus. Lunastusarvo voi myös olla nolla.
 • Liikkeeseenlaskijariski: Tuotteen liikkeeseenlaskijana toimii Societe Generale Effekten GmbH, joka on Societe Generalen 100% omistama ja takaama tytäryhtiö. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa määrän kokonaan tai osittain jos liikkeeseenlaskija ei tuotteen voimassaolon aikana pysty suoriutumaan velvoitteistaan oikea-aikaisesti. Sijoitukseen kohdistuu myös takaajariski jos Societe Generale takaajana ei pysty suoriutumaan velvoitteistaan oikea-aikaisesti.
 • Likviditeettiriski/aikaistetun myynnin riski: Vain SG Option Europe, SG tai näiden sidonnaisyhtiöt tarjoavat tavanomaisissa markkinaolosuhteissa hintatietoja tuotteesta.
 • Valuuttakurssiriski: Valuuttakurssimuutokset vaikuttavat tuotteen hintaan jos kohde-etuuden hinta määritellään muussa valuutassa kuin euroissa.

B. Bull&Bear – arvopaperit

 • Pääomariski: Sijoitettu pääoma voidaan menettää kokonaan. Pääoma ei kuulu minkään sijoittajan korvausjärjestelmän tai talletussuojajärjestelmän piiriin.
 • Vipuvaikutusriski: Vipuvaikutus on kiinteä päivän ajan. Jos sijoitus pidetään pidempään, kohde-etuuden korkea volatiliteetti voi johtaa arvopaperin arvon laskuun vaikka kohde-etuden arvo ei laskisi samana ajanjaksona. Jos sijoitus tuotteeseen on tappiollinen, tappio voi olla moninkertainen. Sijoittaja voi menettää enemmän kuin mitä hän olisi menettänyt sijoittaessaan suoraan kohde-etuuteen.
 • Kohde-etuusriski: Kohde-etuuden kehitys voi vaihdella, mikä saattaa johtaa suuriin positiivisiin tai negatiivisiin hintamuutoksiin.
 • Liikkeeseenlaskijariski: Tuotteen liikkeeseenlaskijana toimii Societe Generale Effekten GmbH, joka on Societe Generalen 100% omistama ja takaama tytäryhtiö. Takaajana toimii Societe Generale. Jos liikkeeseenlaskija ja takaaja eivät pysty suoriutumaan velvoitteistaan oikea-aikaisesti tai ovat maksukyvyttömiä, takaisinsaatava määrä on riippuvainen vakuuden arvosta.
 • Likviditeettiriski: Vain SG Option Europe, SG tai näiden sidonnaisyhtiöt tarjoavat tavanomaisissa markkinaolosuhteissa hintatietoja tuotteesta.
 • Valuuttakurssiriski: Valuuttakurssimuutokset vaikuttavat tuotteen hintaan jos kohde-etuuden hinta määritellään muussa valuutassa kuin euroissa.

C. Strukturoidut tuotteet

 • Lukuun ottamatta pääomasuojattuja tuotteita sijoittaja saattaa menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Jotkut strukturoidut tuotteet palauttavat sijoittajalle liikkeeseenlaskuhinnan jos kohde-etuus ei ole pudonnut suojaustason alle erääntymispäivään mennessä. Tutustu tuotteen ehtoihin.
 • Suosittelemme, että sijoittaja on yhteydessä sijoitusneuvojaan ennen tuotteeseen sijoittamista jotta tuotteen soveltuvuus voidaan varmistaa.
 • Tuotteen liikkeeseenlaskijoina toimii SG Issuer tai Societe Generale Effekten GmbH, jotka kuuluvat Societe Generale –konserniin. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa määrän kokonaan tai osittain jos liikkeeseenlaskija ei tuotteen voimassaolon aikana pysty suoriutumaan velvoitteistaan oikea-aikaisesti.
 • Tuotteen arvo on riippuvainen monista eri tekijöistä, kuten kohde-etuuden arvosta, joka voi olla monimutkainen ja volatiili. Sijoittajan tulee tutustua tuotteen lopullisiin ehtoihin ennen sijoittamista.
 • Kohde-etuusriski: Kohde-etuus voi olla monimutkainen ja volatiili.
 • Likviditeettiriski/aikaistetun myynnin riski: Vain SG Option Europe, SG tai näiden sidonnaisyhtiöt tarjoavat tavanomaisissa markkinaolosuhteissa hintatietoja tuotteesta. Tuotteen voi myydä ennen erääntymistä, mutta tällöin maksettava summa saattaa olla pienempi kuin sijoitettu pääoma riippumatta kohde-etuuden kehityksestä.
 • Tuote on tarkoitus pitää erääntymiseen saakka. Jos tuote myydään ennenaikaisesti, sijoittaja ei välttämättä saa takaisin sijoittamaansa pääomaa.

3. TÄRKEÄÄ TIETOA

A. Yhtiötapahtumat

Yhtiötapahtumista, kuten suunnatuista osakeanneista, osakkeiden jakamisesta (-split), omien osakkeiden ostamisesta, julkisesta ostotarjouksesta tai sulautumisesta johtuen, tuotteiden keski- ja toteutushintoja voidaan tarkistaa tapahtumien huomioon ottamiseksi. Tarkoituksena on varmistaa, etteivät yhtiön pääomajärjestelyt aiheuta sijoittajille perusteetonta haittaa tai etua. Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat lisää tietoa näistä tilanteista. Toimitamme pyynnöstä lisää tietoa tarkistuksissa käytettävistä laskelmista.

B. Kolmannen tahon tuottamat tiedot

Kolmannen tahon suorittama markkinointi, tällaisen tahon toimittamat tiedot tai linkit kolmannen tahon internetsivuille eivät ole SGn, sen hallituksen, sidonnaisyhtiöiden tai työntekijöiden tekemiä tai antamia suosituksia tai kehotuksia. Tämän sivuston käyttäjää kehotetaan olemaan yhteydessä kyseiseen kolmanteen tahoon tarkempien tietojen saamiseksi esimerkiksi kolmannen tahon mahdollisesta toimiluvasta sijoituspalvelun tarjoamiseen.

Societe Generale on kaikin kohtuullisin toimenpitein pyrkinyt varmistamaan, että kolmannen tahon tuottamat tiedot ovat riittäviä ja selkeitä eivätkä harhaanjohtavia. Societe Generale ei kuitenkaan voi luvata tai taata kolmannen tahon tuottaman tiedon oikeellisuutta, eikä Societe Generale ole vastuussa kolmannen tahon tuottamasta materiaalista.

C. Suomessa sijaitsevat sijoittajat

Tämä sivusto on tarkoitettu sijoittajille, jotka harkitsevat käyvänsä kauppaa Societe Generalen liikkeeseenlaskemilla arvopapereilla Suomessa. Tätä sivustoa ei ole tarkoitettu sijoittajille, jotka sijaitsevat muussa maassa kuin Suomessa. Tuotteilla ei ole talletussuojaa eivätkä ne kuulu sijoittajien korvausrahaston tarjoaman suojan piiriin.

Tuotteita ei saa tarjota Yhdysvalloissa tai siirtää Yhdysvaltoihin.

D. Ei sijoitusneuvontaa

Tällä sivustolla tarjotut tiedot eivät ole suosituksia ostaa tai myydä sivustolla kuvattuja tuotteita taikka käyttää niihin liittyviä oikeuksia. SG ei tarjoa sivustolla kuvattuja tuotteita koskevaa sijoitusneuvontaa. Sijoittajaa kehotetaan olemaan yhteydessä sijoitusneuvojaan ennen tuotteeseen sijoittamista.

E. Tiedon oikeellisuus ja luotettavuus

Tällä sivustolla tarjottu tieto on SGn käsityksen mukaan luotettavaa. SG ei voi kuitenkaan taata tiedon luotettavuutta. Lisäksi, kaikista SGn tälle sivustolle tuottamaan tietoon tehtävistä muutoksista ei välttämättä ilmoiteta sinulle erikseen. Tällä sivustolla esitetyt esimerkkilaskelmat eivät huomioi sijoittajalle aiheutuvia mahdollisia veroseuraamuksia.

Sijoittajaa kehotetaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustumaan tuotteen lopullisiin ehtoihin. Lopulliset ehdot ovat pyynnöstä saatavissa Société Généralelta.

F. Eturistiriitatilanteet

SG tai sen sidonnaisyhtiö voi ajoittain omistaa tällä sivustolla kuvattuja tuotteita tai kohde-etuuksia tai niillä voi olla muita olennaisia, tuotteisiin tai kohde-etuuksiin kohdistuvia intressejä.

SG on lähtökohtaisesti tuotteiden ainoa markkinatakaaja ja on voinut antaa merkittävääkin neuvontaa koskien tuotteita ja niiden kohde-etuuksia.

G. Tavaramerkit

SG on tuotteiden ainoa markkinatakaaja. SG tai sen sidonnaisyhtiölle kuuluvaa toiminimeä, logoa tai tavaramerkkiä saadaan käyttää vain SGn luvalla. Mikäli tuote perustuu indeksiin, indeksin laatija ei ole vastuussa sinua kohtaan kyseistä indeksiä koskevista toimenpiteistään.

H. Riskivaroitus

Pääset aina tutustumaan tähän riskivaroitukseen jokaisen sivun yläreunassa olevan linkin kautta. Suosittelemme, että perehdyt ajoittain uudestaan tuotteisiin liittyviin riskeihin.

I. Verot

Tuotteiden verotus on riippuvainen sijoittajan yksilöllisestä tilanteesta. Tässä esitetyt verotukseen liittyvät tiedot ovat yleisluontoisia ja saattavat muuttua milloin tahansa. Societe Generale ei tarjoa veroneuvontaa. Sijoittajan tulee olla yhteydessä veroneuvonantajaansa koskien tuotteen veroseuraamuksia sijoittajalle.